Grobowall / Grobowall Zeta

Ein Großschwert aus Kristall- bart-Uragaan-Teilen; füllt den Technikbalken schneller. / Die finale Version des Grobo- wall. Nur für Bezwinger des Kristallbart-Uragaan.Selteinheit
8
Grobowall 1 150
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 2 150
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 3 160
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 4 170
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 5 180
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 6 180
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 7 190
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 8 200
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall 9 210
+5%
+10 Def
―――
RARE8
Grobowall Zeta 220
+5%
+10 Def
―――
RARE8

Herstellungs Materialen

Waffen Preis Erschaffen Verbessern
Grobowall 1
3450z Uragaan-Schild x4
Kristallbart-Schuppe x4
Kristallbart-Kiefer x2
Kristallbart-Jäger 1 x1 (Unlock)
Reste
Kristallbart-Rest x2
Grobowall 2
6900z Auffälliger Knochen x3
Kristallbart-Jäger 2 x1

Grobowall 3
10350z Uragaan-Schuppe+ x3
Uragaan-Rückenpanzer x4
Kristallbart-Schuppe x3
Kristallbart-Jäger 3 x1
Grobowall 4
13800z Uragaan-Kiefer x3
Kristallbart-Kiefer x2
Kristallbart-Jäger 4 x1

Grobowall 5
17250z Uragaan-Mark x1
KristallbSchuppe+ x3
Kristallbart-Rachen x1
Kristallbart-Jäger 5 x1
Grobowall 6
20700z Feuerzellenstein x4
KristallbSchuppe+ x3
Kristallbart-Jäger 6 x1

Reste
KristallbEdelrest x2
Grobowall 7
24150z Aufflger Starkknochen x3
Kristallbart-Jäger 7 x1

Grobowall 8
27600z Kristallbart-Schuppe x6
Kristallbart-Kiefer x3
Kristallbart-Jäger 8 x1

Grobowall 9
31050z Ferus-Knochen x2
Kristallbart-Rachen x2
Kristallbart-Jäger 9 x1

Grobowall Zeta
34500z Uragaan-Rubin x2
KristallbSchuppe+ x6
Kristallbart-Rachen x3
Kristallbart-Jäger 10 x1
A
B
C
D
E
Kiranico © 2021